next up previous
Next: De studerendes uddannelsesforløb Up: Om RUC og RUCs Previous: Eksamensforhold

Censorer

Generelt:

De tre overbygningsfag benytter censorer fra fagenes landsdækkende censorkorps; på NAT-BAS benyttes censorer fra alle de censorkorps hvis fag indgår i basisuddannelsen.

Censorernes ansættelsessted

Hvorledes er de benyttede censorer i grove træk fordelt på ansættelsessted: anden uddannelsesinstitution, anden offentlig ansættelse og ansat i erhvervslivet?

Matematik:

Af de benyttede censorer er ca. 1/3 ansat i gymnasieskolen mm. og knap 2/3 ved universiteter mm. To er fra det private erhvervsliv og én har anden offentlig ansættelse.

Fysik:

I perioden 1994-97 var der i alt 72 eksaminer hvor der medvirkede censorer. Heraf var 57 fra andre højere uddannelsesinstitutioner, 13 fra gymnasier og 2 fra Risø.

Kemi:

I de sidste to år (januar 1995 - juni 1997) har der været afholdt skriftlig prøve i de fem kurser i kemi hvert halve år. En af de fem censorer stammer ikke fra et andet universitet. Efter at der blev indført ekstern censur ved Undervisningsforsøg i kemi har der medvirket en censor fra gymnasieskolen.

Anvendelsen af censorer ved projektprøverne er mere varieret. Ved de 57 mundtlige prøver der er afholdt i samme periode, har der været anvendt 14 forskellige censorer; heraf var de 4 fra forskningsinstitutioner eller industrien og de 10 fra andre universiteter.

Censorernes vurderinger

Redegør for censorernes vurderinger af blandt andet eksamensformer, de studerendes faglige niveau og uddannelsernes faglige kvalitet jf. censorafrapporteringerne.

Der er ikke i forbindelse med denne selvevaluering foretaget høringer af censorerne.

De skemaer som censorerne udfylder efter hver eksamen er efter vores opfattelse ikke specielt nyttige. Krydserne sættes næsten altid ved tilfredsstillende. Kun i enkelte tilfælde er der supplerende kommentarer. Samtlige supplerende censorkommentarer fra fysikeksaminer i perioden 1994-97 er gengivet i Bilag A.2; på matematik og kemi har der været endnu færre kommentarer.


next up previous
Next: De studerendes uddannelsesforløb Up: Om RUC og RUCs Previous: Eksamensforhold

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998