next up previous
Next: Økonomiske forhold Up: Om RUC og RUCs Previous: Historik

Organisatoriske forhold

 

Ledelses- og organisationsstrukturen

Hvordan er ledelses- og organisationsstrukturen på uddannelserne, og fungerer denne tilfredsstillende?

RUC har ingen fakulteter. En del af fakultetets kompetence og opgaver ligger i konsistorium (KON) og en anden del ligger i institutterne. Institutterne er struktureret omkring overbygningsuddannelserne. Således er fagene biologi og kemi forankret i Institut I, mens matematik og fysik hører hjemme i Institut II (IMFUFAgif). De øvrige NAT-fag er placeret i institutter som også rummer fag uden for det naturvidenskabelige område.

Der er en klar kompetencefordeling mellem KON og institutter/studienævn i forbindelse med studieordningsændringer. Disse udarbejdes af de respektive studienævn (herunder også studienævnet for NAT-BAS der har egen studieordning), men skal godkendes af KON, der også udstikker generelle og overordnede retningslinier for studiernes indretning.

Undervisningsressourcerne fordeles hvert år af KON til institutterne, og disse forpligtes samtidig til at levere afmålte mængder undervisning til basis- og overbygningsuddannelserne. Den naturvidenskabelige basisuddannelse (NAT-BAS) betjenes af Institut I, Institut II, Institut III (geografi, herunder geologi), Institut IV (TEK-SAM, herunder anvendt geologi og anvendt biologi) og Institut VII (datalogi). Institutterne på deres side er ikke selvstændigt ansvarlige over for NAT-BAS-helheden. Denne risikerer derfor at få en mindre favorabel behandling i institutterne der både skal tilgodese NAT-BAS og overbygningsfag. Her er en indbygget konflikt som til tider volder problemer for basisuddannelsen.

Omvendt kan NAT-BAS ikke altid leve op til forventningerne til progressionen i bachelor- og kandidatforløbene. Fra fagenes synsvinkel kan det synes særligt problematisk at have eneansvar for kun 17% af et bachelorforløb (ét ud af seks moduler). Derfor er det særligt vigtigt at udviklingen har retning mod en fælles forståelse af at understrege generalist-kvalifikationerne i bacheloruddannelserne. Et forsøg på at opregne disse kvalifikationer for en naturvidenskabelig bachelor med kemi og et andet fag er givet i Bilag P.

Fysisk placering af uddannelserne

Hvordan er uddannelserne fysisk placeret på uddannelsesstedet ?

Bygningernes indbyrdes placering inden for universitetsområdet ses på side gif. IMFUFA med fagene matematik og fysik er hjemmehørende i bygning 02. Kemi findes sammen med biologifagene i Institut I i bygningerne 15, 16, 17 og 18. NAT-BAS har hjemme i bygning 13 og 14 (hvor også geografer (bygning 19 og 21), dataloger (bygning 20) og lærere fra TEK-SAM (bygning 10, 11, 12 og P7) kommer i undervisningsøjemed). Mange NAT-BAS-kurser benytter lokaler i lærernes respektive institutter, ligesom eksperimentelle projekter udelukkende foregår i vejlederens hjeminstitut. I bygning 13 og 14 (NAT-BAS) er der datastuer, men ingen laboratorie-faciliteter.

De naturvidenskabelige fag er geografisk spredte på campus. Kravene til laboratorier og andre faste installationer tillader ikke vilkårlig omrokering. I udbygningsplanerne for RUC sigtes der på at flytte IMFUFA til nye bygninger tæt på bygning 13 og 14 (NAT-BAS). Når dette er sket, vil de fleste naturvidenskabelige fag - herunder biologi, kemi, matematik og fysik - være geografisk placeret tæt på hinanden, lige ved RUCs officielle hovedindgang mod Roskilde by og Trekroner station.


next up previous
Next: Økonomiske forhold Up: Om RUC og RUCs Previous: Historik

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998