next up previous
Next: De studerende Up: KVANTITATIVE FORHOLD Previous: Økonomiske vilkår

Personale

Instituttets personaleforbrug opgjort i årsværk, 1996

displaymath8451

displaymath8458

Instituttets skønnede personaleforbrug 1996 fordelt på uddannelser (i procent)

displaymath8459

displaymath8466

Undervisernes tidsforbrug på aktiviteter knyttet til undervisningen i 1996

displaymath8467

Studenterårsværk

displaymath8474

Konfrontationstimer for en typisk kandidat

Skemaet viser antal konfrontationstimer på NAT-BAS og på et overbygningsforløb med to af de tre fag.

displaymath8478

Oversigt over fastansat personale til undervisning

displaymath8482


next up previous
Next: De studerende Up: KVANTITATIVE FORHOLD Previous: Økonomiske vilkår

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998