next up previous
Next: KVANTITATIVE FORHOLD Up: Om RUC og RUCs Previous: Andre forhold

Samlet vurdering og forslag til ændringer

Hvad er den samlede vurdering af styrker og svagheder ved de nuværende uddannelser (alle forhold, herunder også tidligere omtalte, kan inddrages under disse vurderinger).

Der ønskes en redegørelse for forslag eller igangværende initiativer til ændringer i forhold til uddannelsernes forløb og indhold.

Hvad er visionerne for uddannelsernes og uddannelsesområdets fremtid?

Her vil vi fremsætte nogle korte betragtninger om fremtiden for tre træk der er særlig karakteristiske for den del af RUCs uddannelseudbud som fagene matematik, fysik og kemi indgår i: Det deltagerstyrede problemorienterede projektarbejde, den tværfaglige toårige basisuddannelse og kombistrukturen med to ligestillede overbygningsfag.

Projektarbejdet

betragter vi som en ubetinget succes. - Det deltagerstyrede problemorienterede projektarbejde er dog ikke noget man bare kan indføre én gang for alle; der skal til stadighed gøres en aktiv indsats for at viderebringe ideerne til nye studerende og lærere. Blandt andet skal man være opmærksom på at det problemorienterede projektarbejde ikke må udarte til i stedet at blive f.eks. pensumorienteret.

Basisuddannelsen

har i virkeligheden en del af sin berettigelse i en struktur hvor en ikke uvæsentligt del af de studerende forlader uddannelsessystemet med en bachelorgrad, idet basisuddannelsen sørger for at give disse en all round akademisk bredde. Som bekendt er der (endnu) ikke opstået et arbejdsmarked for naturvidenskabelige generalist-bachelorer, så i en vis forstand har basisuddannelsesideen været en fiasko. På den anden side er basisuddannelsen en succes i en række henseender: Den giver generalistkvalifikationer kombineret med indsigt i alle naturvidenskaberne, medfører et udskudt studievalg (og dermed færre fejlvalg), samt giver de studerende mulighed for at forberede sig til deres overbygningsfag.

RUCs kombinationsstruktur

giver mulighed for utraditionelle fagkombinationer. For at gøre det lettere at kombinere fag på tværs af hovedområderne arbejder RUC for tiden på at etablere en fælles kursusstruktur for de tre basisuddannelser, således at de studerende får mulighed for at følge normalforudsætningskurser på andre basisuddannelser.

Det aktuelle fagkombinationsmønster er noget forskelligt for de tre fag.gif Der er indskrevet studerende på 14 forskellige kombinationsuddannelser med matematik; ca. 30% af disse studerende har fysik som det andet fag. Der er indskrevet studerende på 11 forskellige kombinationsuddannelser med fysik; ca. 40% af disse studerende har matematik som det andet fag. Der er indskrevet studerende på 10 forskellige kombinationsuddannelser med kemi; ca. 80% af disse studerende har biologi som det andet fag. Kemi har altså en særlig tilknytning til biologi, mens matematik og fysik ikke på samme måde indgår i én enkelt kombination. Den tætte tilknytning mellem kemi og biologi i instituttet giver nogle særlige profileringsmuligheder for kandidaterne. Det er tanken at indføre en valgmulighed i kursusviften i kandidatmodulerne så disse muligheder understøttes, jf. Afsnit 8.3.

Vi anser kombinationsstrukturen for et stort aktiv, og vi forventer at der på længere sigt vil kunne opdyrkes et egentligt marked for kandidater med en utraditionel kombination hvori indgår et af fagene matematik, fysik og kemi.


next up previous
Next: KVANTITATIVE FORHOLD Up: Om RUC og RUCs Previous: Andre forhold

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998