Selvevalueringsrapport
for
matematik-, fysik- og kemiuddannelserne
ved
Roskilde Universitetscenter
Marts 1998


Som led i turnusevalueringerne af de videregående uddannelser igangsatte Evalueringscenteret efter anmodning fra Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd i foråret 1997 en evaluering af de videregående uddannelser i matematik, fysik og kemi i Danmark.

Et af elementerne i evalueringsprocessen består i at de enkelte uddannelsesinstitutioner nedsætter et evalueringsudvalg der udarbejder en såkaldt selvevalueringsrapport. På RUC nedsattes et evalueringsudvalg med repræsentanter for den naturvidenskabelige basisuddannelse og for de tre overbygningsuddannelser samt centerets ledelse. På grundlag af input fra udvalgets medlemmer har de tre overbygningsstudieledere i perioden oktober 1997 til marts 1998 udarbejdet nærværende rapport.

Rapporten følger i sin opbygning Evalueringscenterets disposition, dog indeholder den et ekstra indledende kapitel der gør rede for RUCs særlige kombinationsuddannelsesstruktur bestående af en toårig basisuddannelse efterfulgt af et treårigt overbygningsforløb hvor man studerer to sidestillede fag.

Selvevalueringsrapporten kan læses online i en HTML-udgave, og downloades i en PostScript-udgave, samt en gzip pakket PostScript-udgave.


Evalueringsudvalgets sammensætning:


RUC  NAT-BAS-SN  MAT-SN  FYS-SN  KEMI-SN