next up previous
Next: Uddannelsens faglige og pædagogiske Up: Om RUC og RUCs Previous: Uddannelsernes struktur

Bacheloruddannelsen

Skøn over hvor mange bachelorer der får arbejde

Angiv et procentvis skøn over, hvor mange bachelorer der får arbejde alene på baggrund af bacheloruddannelsen.

Generelt:

Kun meget få studerende afslutter studiet med en bachelorgrad med matematik, fysik eller kemi. De fleste der får arbejde på baggrund af bacheloruddannelsen, benytter arbejdet til finansiering af kandidatuddannelsen. Således får en del studerende på baggrund af deres bachelorgrad arbejde f.eks. med edb-servicering på RUC, bliver hjælpelærere på RUC eller vikarer i gymnasiet.

Fordele og ulemper ved bacheloruddannelsen mht. beskæftigelse

  Vurdér fordele og ulemper ved bacheloruddannelsen med henblik på beskæftigelse.

Generelt:

RUC-bachelorer har mindre matematik, fysik eller kemi end tilsvarende uddannelser ved andre universiteter. Derfor har vi valgt at omtale vore bachelorer som fx bachelorer med fysik og ikke bachelorer i fysik. Da NAT-BAS udgør 2/3 af bacheloruddannelsen er RUCs bachelorer udprægede generalister. De vil efter vores mening være velegnede i f.eks. administrative generaliststillinger, hvor en forståelse af naturvidenskab og naturvidenskabelig tankegang spiller en rolle.

En af fordelene ved bacheloruddannelsen er at den kan fungere som et sikkerhedsnet, dels for dem der trods de bedste hensigter bliver hængende i noget der oprindelig begyndte som et studenterjob, dels for dem for hvem en hel kandidatuddannelse er for krævende.

Specifikke målsætninger for bacheloruddannelserne

Med udgangspunkt i uddannelsesbekendtgørelsens målsætning, i hvilket omfang har uddannelserne formuleret specifikke målsætninger? Hvad er indholdet af eventuelle specifikke målsætninger?

Matematik:

Ifølge studieordningen har bacheloruddannelserne med matematik samme overordnede formål som kandidatuddannelsen men forudsætter formålet opfyldt i et mere begrænset omfang, jf. Afsnit 4.2.

Fysik:

I studieordningen for fysik er formålet med bacheloruddannelsen formuleret som identisk med formålet med kandidatuddannelsen i den grad det er tidsmæssigt muligt.

Kemi:

Formålet med bacheloruddannelsens kemidel er at give den studerende tilstrækkelige forudsætninger for at fungere som kemiker på et vist niveau, herunder at kunne påbegynde kandidatstudiet i kemi. Der henvises i øvrigt til Bilag P.

Hvordan sikres at bacheloruddannelserne lever op til målsætningerne?

På hvilken måde sikres det, at uddannelsen lever op til sin målsætning?

Generelt:

Se Afsnit 4.3.

Forhold der hæmmer/fremmer efterlevelse af målsætningerne

Hvilke overordnede forhold fremmer henholdsvis hæmmer en efterlevelse af de generelle og de specifikke målsætninger? Hvilke ændringer ville være relevante i fremtiden?

Generelt:

Se Afsnit 4.4.

Særlige brancher og kompetencer

I hvilket omfang retter uddannelsen sig mod bestemte brancher, og hvori består dimittendernes særlige kompetence i forhold til andre uddannelser?

Generelt:

Se Afsnit 4.5 og Afsnit 6.2.

I et samarbejde med seminarierne i Haslev, Holbæk og Vordingborg planlægger vi i øvrigt en 3-årig lærerbachelor-uddannelse der giver undervisningskompetence i matematik, fysik, kemi og natur/teknik i folkeskolen. Der er tale om en universitetsuddannelse der retter sig mod folkeskolen, i tråd med intentioner der var med RUCs uddannelser tilbage ved RUCs start i 1970'erne. Uddannelsen består af en NAT-BAS\ (med visse anbefalinger mht. kursus- og projektvalg) efterfulgt af et 1-årigt særligt tilrettelagt bachelorprogram bestående af kurser fra matematik-, fysik- og kemioverbygningerne, to projekter omhandlende fagdidaktiske og fagligt-pædagogiske emner, og et praktikforløb. (Forslaget til Lærerbacheloruddannelse er vedlagt som Bilag Q.)


next up previous
Next: Uddannelsens faglige og pædagogiske Up: Om RUC og RUCs Previous: Uddannelsernes struktur

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998