next up previous
Next: Studenteroptag Up: Om RUC og RUCs Previous: Personale

Faciliteter

Giv en vurdering af uddannelsernes fysiske rammer, herunder undervisningslokaler, laboratorier, studie- og edb-rum, teknisk udstyr, biblioteksfaciliteter, kantiner o.lign.

Generelt:

RUC har pladsproblemer på alle studier, herunder også de naturvidenskabelige. Det mærkes især som mangel på grupperum, mellemstore auditorier og andre undervisningslokaler. Pladsproblemerne er gradvist blevet værre; således er studentertallet mere end tredoblet i forhold til planerne anno 1972, mens arealet er mindre end fordoblet (medregnet midlertidige barakker), se Bilag A.4 på side gif. Der bygges p.t., men selv hvis samtlige byggeplaner realiseres, har RUC stadig pladsmangel sammenlignet med andre universiteter.

Vedrørende biblioteksfaciliteter er vi tilfredse med Roskilde Universitetsbibliotek som undervisningsbibliotek. Biblioteket har ikke mange tidsskrifter, men en nogenlunde velfungerende hjemskaffelses-praksis. Mange af bibliotekets dispositioner bærer præg af at det prioriterer betjeningen af de studerende højere end betjeningen af forskningen. Dog ville det være gavnligt for studiemiljøet hvis der var institutbiblioteker (hvilket slet ikke findes på RUC), så de studerende kunne søge litteratur efter kl. 18 og i weekenderne.

RUCs centrale kantine er alt for lille til at betjene de ansatte og de næsten 7000 studerende.

NAT-BAS :

Med ny bygninger og et faldende studentertal har NAT-BAS\ i dag nogenlunde tilfredsstillende pladsforhold sammenlignet med situationen for 5-10 år siden. Dog mangler der stadig kursuslokaler, og det er desværre stadig ikke muligt at tildele hver projektgruppe sit eget grupperum. NAT-BAS benytter laboratorierne i de respektive faginstitutter, se nedenfor.

Matematik & Fysik:

De fysiske rammer er for små og lokalerne i flere henseender uhensigtsmæssige (for små tavler og for små kontorer). Vedligeholdelse finder ikke sted, kun udbedring af alvorlige skader. I hele IMFUFA er der kun fem grupperum til deling mellem ca 15 grupper (plus en række typisk mindre specialegrupper). Et yderligere pladsproblem er opstået i forbindelse med laboratorierne, hvor der siden 1997 kun er ét decideret studenterlaboratorium. Det betyder at visse studenterprojekter foregår i forskningslaboratorierne hvor der i forvejen er trængsel. Med hensyn til edb har vi et særligt studenter-datarum som fungerer efter hensigten, omend det i ugerne op til projektaflevering er helt booket op (også om aftenen og i weekenderne). Grundet pengemangel er computerne desværre ikke tidssvarende.

Kemi:

Laboratorierne i Institut for biologi og kemi er moderne, idet de forældede laboratorier fra 1974 alle er eller er ved at blive renoveret. En del af laboratoriekapaciteten er opnået ved at ombygge førhen tørre lokaler. Der mangler derfor især små og mellemstore møderum og arbejdslokaler hvor de studerende kan arbejde eller små hold undervises uden for laboratorierne. I instituttet er der ca. 10 små rum (10-20 tex2html_wrap_inline6170 ) til mere end 200 studerende i biologi og/eller kemi. Gangarealerne bliver derfor også taget i brug.


next up previous
Next: Studenteroptag Up: Om RUC og RUCs Previous: Personale

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998