next up previous
Next: Faciliteter Up: Om RUC og RUCs Previous: De studerendes uddannelsesforløb

Personale

Deltidslærere

I hvilken udstrækning benyttes der deltidslærere, og på hvilken måde har det indflydelse på kvaliteten af undervisningen?

NAT-BAS :

Kun en lille del af undervisningen på NAT-BAS dækkes i dag af deltidslærere (ca 10%). Grundet det faldende studentertal benyttes der færre deltidslærere end for et par år siden. I fagene matematik og fysik har der de sidste knap 10 år været benyttet erfarne gymnasielærere til indledende kurser på NAT-BAS. Vi ville gerne benytte lidt flere deltidslærere end i dag, da de giver et frisk pust i miljøet og dermed indirekte højner kvaliteten i det samlede undervisningsudbud. Der benyttes i begrænset omfang hjælpelærere i form af ældre studerende, en ordning der også er et plus i undervisningen. Eksempelvis spørger kursusdeltagerne friere og om andre ting til en jævnaldrende hjælpelærer end til en halvgammel lærer.

Matematik:

For at opretholde kontakt til miljøer, der anvender matematik i det virkelige liv, har vi to eksterne lektorer med særlige kompetencer inden for matematisk modellering. Derudover har vi, alt afhængigt af økonomien, en eller flere eksterne lektorer fra gymnasieskolen; også disse tilfører undervisningen inspiration fra livet uden for universitetet.

Fysik:

I efteråret 1997 benyttedes på fysikoverbygningen én deltidslærer til varetagelse af kurset i fysiske undervisningsforsøg og én til undervisningen i astrofysik på breddekurset samt supplerende opgaveregning. I begge tilfælde leverer deltidslæreren en ekspertise der ikke findes blandt de fastansatte lærere.

Kemi:

Der benyttes en deltidsansat gymnasielærer ved undervisningsforsøg i kemi.

Undervisernes arbejdsmiljø

  Hvorledes vurderes arbejdsmiljøet for underviserne på uddannelserne?

Generelt:

Undervisernes arbejdsforhold indebærer at ca. 2/3 af tiden går med undervisning. Til illustration kan det nævnes, at normbelastningen på NAT-BAS\ er et kursushold (20-40 studerende) i 6 timer/uge plus vejledning af 15 studerende i flere projektgrupper. Arbejdsbelastningen på overbygningen er tilsvarende.

Den store undervisningsbelastning fører dels til en nedslidning og udtynding af forskningstilknytningen, og dels føler vi at det til tider er vanskeligt at konkurrere med andre danske universiteter der har bedre forhold. For nylig (december 1997) har konsistorium besluttet at sænke mindstebemandingen fra 12 til 10 i alle tre fag. Dette medfører et yderligere presset arbejdsmiljø.

Opsummerende må det siges at arbejdsmiljøet for underviserne ikke er tilfredsstillende, og at udviklingen på dette område går den gale vej.

Foranstaltninger til pædagogisk udvikling af lærerstaben

Hvilke strategiske overvejelser har uddannelsen gjort sig om foranstaltninger til udvikling af lærerstaben pædagogisk?

NAT-BAS :

  Der er for nylig taget initiativ til en organiseret pædagogisk efteruddannelse af naturvidenskabslærerne. Alle lærerne underviser før eller siden på NAT-BAS og derfor er NAT-BAS det oplagte forum for pædagogisk efteruddannelse. Konkret er der her i foråret 1998 afsat 1/4 semesterværk til at Karin Beyer kommer med forslag til og påbegynder organiseringen af efteruddannelsen. Dette initiativ er koordineret med det nyligt oprettede didaktiske netværk for efteruddannelse af naturvidenskabslærere med sæde i Aalborg.

Matematik & Fysik:

I IMFUFA diskuteres pædagogiske problemstillinger løbende i lærerkorpset, f.eks. ved de fire årlige aftenmøder der holdes privat for alle lærerne (hvert fag for sig). Endvidere giver det årlige Sveriges-seminar ofte anledning til pædagogiske diskussioner, jf. Bilag A.3 på side gif. Et nyt tiltag der efter studenterinitiativ løber af stablen i løbet af foråret 1998, er en såkaldt pædagogisk uge, hvor hver lærer vælger at følge to andre læreres undervisning til gensidig inspiration. Erfaringerne hermed opsamles om torsdagen i samme uge på et fælles institutseminar.

Kemi:

Kollegialt er samarbejdet i kemilærergruppen udmærket. Der stiles efter konsensusafgørelser i undervisningsrelevante spørgsmål, idet sådanne diskuteres på lærermøder der afholdes efter behov og typisk to gange hvert semester. Undervisningscentrerede heldagsseminarer afholdes tillige for hele lærerstaben i instituttet, typisk en gang årligt.

Kønsfordelingen i lærergruppen

Er kønsfordelingen i undervisergruppen tilfredsstillende? Hvis ikke, hvilken strategi har man lagt for at ændre herpå?

Matematik:

Blandt de fastansatte matematiklærere er der pt. ingen kvinder.

Fysik:

Af de 11 fysiklærere er to kvinder. En betydelig del af Danmarks kvindelige fysik-universitetslærere er dermed ansat på RUC.

Kemi:

Kønsfordelingen i kemilærergruppen er så skæv som den overhovedet kan være. Der har været udfoldet anstrengelser for at få kvindelige ansøgere til ledige stillinger. For faget kemi har det imidlertid længe været sælgers marked, så vi har måttet gå efter hvad der var muligt, samtidigt med at der har været krav til de specielle kvalifikationer for nyansatte i den lille stab.


next up previous
Next: Faciliteter Up: Om RUC og RUCs Previous: De studerendes uddannelsesforløb

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998